• ۲ دسته جوی استیک ۵ سرعته ۴ جهته
 • ۲ کلید سلکتور ۳ حالته
 • کلید قطع اضطراری، کلید استارت
 • کلید گردان روشن و خاموش
 • ۲ کلید فشاری

L40 ریموت جرثقیل

SAGA1-L40

 • ۲ دسته جوی استیک ۵ سرعته ۴ جهته
 • ۲ کلید سلکتور ۳حالته، ۲کلید سلکتور ۲حالته
 • کلید قطع اضطراری، کلید استارت
 • کلید گردان روشن و خاموش
 • ۶ کلید فشاری

L40A ریموت جرثقیل

SAGA1-L40A

 • ابعاد : ۱۵۰✖۲۶۷✖۲۵۳ میلیمتر
 • وزن : ۳۰۰۰ گرم ( بدون کابل )
 • تغذیه : DC : 14 – 40 V
  AC : 24/48/110/220/380 V

L40(A)Receiver

Receiver L40-L40A

 

INSTALLATION  MANUAL

USER GUIDE